Giá trị số dường như là một câu không phải tiếng Anh trong tiêu đề.