Những người đàn ông đồng tính có dương vật dài nhất tham gia vào tình dục mãnh liệt.