ค่าตัวเลขดูเหมือนจะเป็นประโยคที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษในชื่อเรื่อง